Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός των δικαιολογητικών


Ψηφιακά υπογεγραμμένο από MARINA CHRYSI Ημερομηνία: 2017.02.03 12:34:53 EET
Αθήνα,3 Φεβρουαρίου 2017
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ                       ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.1/570/οικ.3824
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ &
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
 
Θέμα: Καθορισμός των δικαιολογητικών – εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 6,7 και 8 του αρ. 25 του ν. 4440/2016 «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας στη Δημόσια Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, υποχρεώσεις των προσώπων που διορίζονται στις θέσεις των άρθρων 6 και 8 του Ν.4369/2016, ασυμβίβαστα και πρόληψη των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων και λοιπές διατάξεις» (Α΄224).
ΑΠΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
                                       Άρθρο 2 
Καθορισμός δικαιολογητικών των υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.
 

3.Τρίτεκνοι ή τέκνα τριτέκνων
α) Για την απόδειξη της ιδιότητας του τρίτεκνου ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας για την κάλυψη ποσοστού 10% των προκηρυσσομένων θέσεων τακτικού προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ κατά Περιφερειακή Ενότητα, φορέα και κλάδο ή ειδικότητα, ιδιότητα την οποία αποκτούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις, απαιτείται να προσκομίζουν:
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του δήμου ή της κοινότητας ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου {(ΟΠΣΕΔ)-ΚΥΑ 7228/2014 (Φ.Ε.Κ. 457/Β΄/2014)} που περιέχει όλα τα γεγονότα των οποίων η συνδρομή αποτελεί προϋπόθεση για την κατά νόμο κτήση της ιδιότητας του τρίτεκνου γονέα ή τέκνου τρίτεκνης οικογένειας ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής.
β) Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου πρέπει να περιλαμβάνει:
i)  Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως γονέας με τρία τέκνα: -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και της συζύγου του.
-Ημερομηνία τελέσεως του   γάμου τους
-Τα από το γάμο αυτό τέκνα.
-Τα από άλλο ή άλλους γάμους του ιδίου ή της συζύγου  του τέκνα,   τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
-Τα εκτός γάμου τέκνα για την μητέρα.
-Τα εκτός γάμου τέκνα για τον πατέρα, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
- Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
ii)       Όταν πρόκειται να αποδείξει την ιδιότητά του ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας:
- Ονοματεπώνυμο των γονέων και ημερομηνία του γάμου τους. -Ονοματεπώνυμο του ιδίου και των από το γάμο αυτό αδελφών του.
-Τα από άλλο ή άλλους γάμους των γονέων του τέκνα τα οποία πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά.
5

-Τα εκτός γάμου τέκνα της μητέρας του.
-Τα εκτός γάμου τέκνα του πατέρα του, αλλά νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα από αυτόν.
-   Ημερομηνία γεννήσεως όλων των ανωτέρω.
-   Ημερομηνία γάμου όλων των αδελφών του (αν είναι άγαμα να γίνει μνεία)
γ) Εκτός από το πιστοποιητικό ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης απαιτείται επιπλέον:
i)    Σε περίπτωση αναπηρίας τέκνου σε ποσοστό εξήντα επτά (67%) και άνω ισοβίως, ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό από ΚΕ.Π.Α. (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας), σε ισχύ, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας. Επισημαίνεται ότι εκτός του Πιστοποιητικού ΚΕ.Π.Α. γίνονται δεκτά και πιστοποιητικά, σε ισχύ, από τις κάτωθι Υγειονομικές Επιτροπές:
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.),
- Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας και - Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Πυροσβεστικού Σώματος.
ii)    Για την απόδειξη της σπουδαστικής ιδιότητας του ιδίου του υποψηφίου ή τέκνου ή αδελφού του, ανάλογα με την περίπτωση, βεβαίωση αναγνωρισμένης τριτοβάθμιας σχολής πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή αλλοδαπής από την οποία να προκύπτει το χρονικό διάστημα σπουδών .
iii)      Σε περίπτωση που τέκνο ή αδελφός υποψηφίου, ανάλογα με την περίπτωση, διανύει τη στρατιωτική του θητεία, βεβαίωση των αρμόδιων αρχών.
iv)    Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων υποψηφίων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο γονέας που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή
άλλων πράξεων) από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αποκτήσει ή διατηρεί τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.


                                                            Άρθρο 4
Κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 6, 7 και 8 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, για την πλήρωση των προκηρρυσομένων θέσεων, ισχύ έχουν οι διατάξεις της υπ’ αριθμ.42948/10-12-2003 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Πλήρωση θέσεων του Δημόσιου Τομέα» (ΦΕΚ 1854/Β΄/2003) για τις διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
                                                                  Άρθρο5
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
H ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
 
ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Μειώσεις εισιτηρίων σε Τρίτεκνες οικογένειες από Ακτοπλοϊκές Εταιρείες
Η μείωση  παρέχεται  με την ΕΠΙΔΕΙΞΗ θεωρημένης
Κάρτας Μέλους ΣυλλόγουΤριτέκνων– ΟΠΟΤΤΕ  για το ημερολογιακό έτος 2017.
Η κάρτα θεωρείται από τον α΄/θμιο Σύλλογο στον οποίο είναι εγγεγραμμένη η οικογένεια-μέλος Τριτέκνων.
Οι εκπτώσεις για τους γονείς είναι σε διαρκή ισχύ ενώ για τα  παιδιά η εκάστοτε ακτοπλοϊκή εταιρεία εφαρμόζει την δική της εκπτωτική πολιτική αναφορικά με την ηλικία τους (23   ή   25 ετών).

1.     FastFerries
 


Η FastFerries προσφέρει έκπτωση στιςΤρίτεκνες οικογένειες.

Ø  30%στην οικονομική θέση (DECK) και στα αεροπορικού τύπου καθίσματα (ATS).

Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη
Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
Η έκπτωση ισχύει για τα τέκνα ηλικίας έως 23 ετών με την επιπλέον επίδειξη της αστυνομικής  ταυτότητας. 
2. MinoanLines
    

 Η MinoanLines προσφέρει έκπτωση στις Τρίτεκνες οικογένειες.

Ø  30% στα VIP καθίσματα αεροπορικού τύπου και σε DECK.

Ø  30% έκπτωση σε όλες τις άλλες κατηγορίες θέσεων (A2-AB2-A4-AB4) εκτός LUX.

Ø  20% έκπτωση για τα δίκυκλα καθώς και για το ιδιόκτητο Ι.Χ.  αυτοκίνητο (κατηγορίας Ι).

Τα τέκνα Τρίτεκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 23 ετών
Αποδεκτά Δικαιολογητικά: 
Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε


3. AnekLines

 
 

Η AnekLines προσφέρει έκπτωση για τις Τρίτεκνες οικογένειες:
30% στην Οικονομική Θέση (DECK) & στα Αεροπορικά Καθίσματα.
30% σε όλες τις κατηγορίες καμπινών εκτός LUX.
20% στα Ι.Χ. & ΜΟΤΟ.
Για την παροχή της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη θεωρημένης
Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
Τα τέκνα Τρίτεκνων δικαιούνται την έκπτωση έως την ηλικία των 25 ετών

4. ΤHASSOS LINK -F/B ΣΤΕΛΙΟΣ ΦΙΛΙΑΓΚΟΣ
 
 
Ø  Στην γραμμή ΚΑΒΑΛΑ-ΠΡΙΝΟΣ 40% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 3 ευρώ , αντί 5 ευρώ)
Ø  Στην γραμμή ΚΕΡΑΜΩΤΗ-ΛΙΜΕΝΑΣ 43% έκπτωση (κόστος εισιτηρίου 2 ευρώ , αντί 3,5 ευρώ)
Επίσης αναφέρουμε και την έκπτωση 50 % στο κόστος εισιτηρίου αυτοκίνητου<4 span="">,  αποκλειστικά στο πρώτο δρομολόγιο της γραμμής Λιμένα –Κεραμωτής.

   Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκπτωση επιβάτη, η επίδειξη θεωρημένης Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.
(Τα παιδιά ως 10 ετών δικαιούνται ούτως ή άλλως τις εκπτωτικές τιμές).

5. AEGEANSPEED LINES
 


Έκπτωση  σε  Τρίτεκνες  οικογένειες  30%με  την  επίδειξη  θεωρημένη Κάρτας Μέλους Συλλόγου Τριτέκνων – Ο.Π.Ο.Τ.Τ.Ε.


6. ZANTE FERRIES